Stichting Regenbosch

Doelstelling:
Het doel van de Stichting is het bevorderen en nastreven van het algemeen belang, in het bijzonder door middel van het doen van uitreiken – in de vorm van subsidies of anders – aan instellingen of ten behoeve van projecten die zich richten op: welzijn; cultuur; onderwijs, wetenschap en onderzoek; bescherming van natuur en milieu, daaronder ontwikkelingssamenwerking; dierenwelzijn; religie, levensbeschouwing en spiritualiteit; de bevordering van de democratische rechtsorde; volkshuisvesting; een combinatie van de bovengenoemde doelen, alsmede het financieel of op andere wijze ondersteunen van een algemeen nut beogende instelling.
De hiervoor bedoelde instellingen en projecten kunnen gevestigd, respectievelijk gelegen zijn in Nederland 
of daarbuiten.

In overeenstemming met haar doelstelling wenst de Stichting op dit moment gelden uit te keren aan Stichting Para Parc, een Surinaamse stichting. De huidige doelstelling van Stichting Para Parc is als volgt:
(a) het bevorderen en nastreven van het algemeen belang en meer in het bijzonder het materieel ondersteunen en (doen) exploiteren van Para Parc in het district Para in Suriname ten behoeve van sociaal en economisch zwakkeren in de ruimste zin van het woord, zowel op nationaal als internationaal vlak, ten einde de welstand van de samenleving in het district Para tot een hoger niveau te brengen;
(b) het verrichten van al hetgeen met het hiervoor onder (a) bepaalde in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.